Zwiedzanie Krakowa
– Vademecum

Regulamin oferty „Przyłącz się!”


Regulamin korzystania z oferty zwiedzania Krakowa w opcji „Przyłącz się!”

 

I DEFINICJE

Usługodawca

 1. Podmiotem świadczącym usługi w ramach oferty „Przyłącz się!” jest firma Vademecum Elżbieta Sanetra, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15C/2; NIP: 6772220294; REGON: 122559419; zwana dalej “Usługodawcą”.

Wykonawca

 1. Wykonawcami usług przewodnickich, oferowanych przez Usługodawcę w ofercie “Przyłącz się!”, są przewodnicy miejscy po Krakowie, współpracujący z Usługodawcą i posiadający niezbędną wiedzę oraz uprawnienia, określone przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Wykonawca reprezentuje Usługodawcę wobec Zwiedzających na czas świadczenia Usługi.

Zwiedzający

 1. Klienci indywidualni, korzystający z Usługi w ramach oferty “Przyłącz się!”, posiadający indywidualny numer rezerwacji Usługi, uzyskany w drodze zakupu lub otrzymany w ramach promocji

Usługa

 1. Usługa przewodnicka w ramach oferty „Przyłącz się!”, obejmująca oprowadzenie grupy Zwiedzających przez przewodnika miejskiego, po ustalonej trasie turystycznej na terenie Krakowa, w określonym terminie.

 

II REZERWACJA I REALIZACJA USŁUGI

 1. Zwiedzanie w ramach Usługi odbywa się pieszo, w grupie i jest prowadzone w języku polskim.
 2. Zwiedzający zapisują się do grupy za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy: www.vmkrakow.pl
 3. Liczebność grupy nie może przekroczyć 26 osób. Po osiągnięciu tego limitu możliwość rezerwacji zwiedzania w danej grupie jest automatycznie blokowana.
 4. Zwiedzanie odbywa się na ustalonych trasach, których lista dostępna jest na stronie www.vmkrakow.pl.
 5. O wyborze trasy Zwiedzający decyduje w momencie zamawiania Usługi, wybierając jej nazwę z listy dostępnych tras.
 6. Usługa realizowana jest zgodnie z terminarzem dostępnym na stronie www.vmkrakow.pl Dostępne terminy dla poszczególnych tras widoczne są po wyborze trasy.
 7. Opłacenie Usługi jest możliwe zarówno drogą elektroniczną, jak i gotówką, w dniu zwiedzania.
 8. Dzieci do lat 7 uczestniczą w zwiedzaniu bezpłatnie, pozostając w czasie świadczeia Usługi pod opieką osoby dorosłej, korzystającej z oferty “Przyłącz się!”.
 9. Zwiedzający otrzymuje Indywidualny Numer Rezerwacji oraz szczegóły dotyczące spotkania grupy z Wykonawcą Usługi na adres e-mail, podany w trakcie rezerwacji Usługi.
 10. Na miejscu zbiórki Zwiedzający podaje Wykonawcy Usługi swój Indywidualny Numer Rezerwacji.

 

III ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Zwiedzającemu przysługuje prawo anulowania zlecenia usługi.
 2. Anulacja rezerwacji odbywa się pisemnie, drogą mailową.
 3. O anulowaniu rezerwacji Zwiedzający zobowiązany jest poinformować Usługodawcę w formie wiadomości mailowej na adres zwiedzanie@vmkrakow.pl, podając szczegóły rezerwacji, która ma zostać anulowana. Po przyjęciu anulacji Zwiedzający otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie anulacji oraz zwrot zapłaconych kosztów usługi (z wykorzystaniem tego samego kanału, którym dokonana została płatność) w terminie do 5 dni roboczych od daty wysłania potwierdzenia.

 

IV POLITYKA REKLAMACJI

 1. W uzasadnionych wypadkach Zwiedzającemu przysługuje zwrot kosztów usługi lub możliwość wyboru takiej samej usługi w innym terminie.
 2. Zwrot kosztów przyznawany jest po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej reklamacji Zwiedzającego.
 3. Rekalamacje składać należy drogą mailową, na adres zwiedzanie@vmkrakow.pl, podając szczegóły rezerwacji. Po przyjęciu reklamacji Zwiedzający otrzyma wiadomość o wyniku jej rozpatrzenia.
 4. Zwrot zapłaconych kosztów usługi podlegającej reklamacji zostanie wypłacony Zwiedzającemu z wykorzystaniem tego samego kanału, którym dokonana została płatność, w terminie do 5 dni roboczych od daty wysłania potwierdzenia.

 

V POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Zwiedzających w procesie zamawiania Usługi jest Usługodawca oraz PayU S.A.
 2. Dane Osobowe Zwiedzających służą wyłącznie obsłudze zlecenia (przekazanie potwierdzenia i szczegółów rezerwacji, dokonanie płatności, anulowanie lub zmiany rezerwacji itp.) i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane żadnym obcym podmiotom.
 3. W celu realizacji płatności drogą elektroniczną, dane udostępniane będą PayU S.A., który jest również Administratorem Danych Osobowych.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulainu może ulec modyfikacji w związku ze zmianami przpisów prawa, dotyczących świadczenia usług przewodnickich oraz zasad płaności on-line.
 2. Jakiekolwiek zmiany wymagają formy pisemnej i nabierają mocy obowiązującej w terminie 24 godzin od publikacji na stronie www.vmkrakow.pl