Zwiedzanie Krakowa
– Vademecum

Regulamin świadczenia usług przewodnickich i Polityka Prywatności


Regulamin korzystania z usług przewodnickich Vademecum

I DEFINICJE

Usługodawca

 1. Podmiotem świadczącym usługi przewodnickie jest firma Vademecum Elżbieta Sanetra, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15C/2; NIP: 6772220294; REGON: 122559419; zwana dalej “Usługodawcą”.

Wykonawca

 1. Wykonawcami usług przewodnickich, oferowanych przez Usługodawcę, są przewodnicy miejscy po Krakowie, współpracujący z Usługodawcą i posiadający niezbędną wiedzę oraz uprawnienia, określone przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Wykonawca reprezentuje Usługodawcę wobec Zwiedzających na czas świadczenia Usługi.

Zwiedzający

 1. Klienci indywidualni lub grupowi, korzystający z Usługi

Usługa

 1. Usługa przewodnicka, obejmująca oprowadzenie Zwiedzających przez przewodnika miejskiego, po ustalonej trasie turystycznej na terenie Krakowa lub OPN, w określonym terminie.

II REZERWACJA I REALIZACJA USŁUGI

 1. Zwiedzanie w ramach Usługi odbywa się pieszo i jest prowadzone w zamówionym wcześniej języku.
 2. Zwiedzający rezerwują Usługę za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy: www.vmkrakow.pl, mailowo lub telefonicznie. Dowodem dokonania rezerwacji jest pisemne (mailowe) potwierdzenie rezerwacji przez Usługodawcę, z wyszczególnieniem ustalonego terminu oraz godzin zwiedzania.
 3. O wyborze trasy Zwiedzający decyduje w momencie zamawiania Usługi, ustalając szczegóły z Usługodawcą. Każdorazowa zmiana zaakceptowanej trasy jest możliwa wyłącznie po uzgodnieniu zmian z Usługodawcą.
 4. Opłacenie Usługi jest możliwe zarówno gotówką, w dniu zwiedzania, jak i przelewem, po wyświadczeniu Usługi (na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności).

III ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Zwiedzającemu przysługuje prawo anulowania zlecenia usługi.
 2. Anulacja rezerwacji odbywa się pisemnie, drogą mailową.
 3. O anulowaniu rezerwacji Zwiedzający zobowiązany jest poinformować Usługodawcę w formie wiadomości mailowej na adres zwiedzanie@vmkrakow.pl, podając szczegóły rezerwacji, która ma zostać anulowana, nie później niż na 24 godziny przed terminem rezerwacji. Po przyjęciu anulacji Zwiedzający otrzyma wiadomość potwierdzającą jej dokonanie.
 4. Brak anulacji rezerwacji lub nie stawienie się w umówionym miejscu świadczenia usługi, bez wcześniejszego poinformowania o tym Usługodawcy, skutkuje obciążeniem Zwiedzającego kosztami Usługi.

IV POLITYKA REKLAMACJI

 1. W uzasadnionych wypadkach Zwiedzającemu przysługuje zwrot kosztów usługi lub możliwość wyboru takiej samej usługi w innym terminie.
 2. Zwrot kosztów przyznawany jest po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej reklamacji Zwiedzającego.
 3. Rekalamacje składać należy drogą mailową, na adres zwiedzanie@vmkrakow.pl, podając szczegóły rezerwacji. Po przyjęciu reklamacji Zwiedzający otrzyma wiadomość o wyniku jej rozpatrzenia.
 4. Zwrot zapłaconych kosztów usługi podlegającej reklamacji zostanie wypłacony Zwiedzającemu z wykorzystaniem tego samego kanału, którym dokonana została płatność, w terminie do 5 dni roboczych od daty wysłania potwierdzenia.

V POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Zwiedzających w procesie zamawiania Usługi jest Usługodawca.
 2. Dane Osobowe Zwiedzających służą wyłącznie obsłudze zlecenia (przekazanie potwierdzenia i szczegółów rezerwacji, dokonanie płatności, anulowanie lub zmiany rezerwacji itp.) i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane żadnym obcym podmiotom.
 3. Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „ RODO ” informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vademecum Elżbieta Sanetra z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c/2, 31-234. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udzielenia Państwu odpowiedzi lub do przeprowadzenia sprawy Państwa zamówienia.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulainu może ulec modyfikacji w związku ze zmianami przpisów prawa, dotyczących świadczenia usług przewodnickich oraz zasad płaności on-line.
 2. Jakiekolwiek zmiany wymagają formy pisemnej i nabierają mocy obowiązującej w terminie 24 godzin od publikacji na stronie www.vmkrakow.pl

.